Sage Symfonia Kadry i Płace Uniwersalny

Dedykowany dla mniejszych i średnich firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 200 osób.
Odpowiedni dla organizacji z rozbudowanymi procesami kadrowo-płacowymi, pozwalający na większą automatyzacje procesów i komunikację z pracownikami. Dostęp do dodatkowych narzędzi integracyjnych umożliwia połączenie systemu z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie.
Sage Symfonia
Kadry i Finanse
Pakiet Uniwersalny
Ewidencja danych pracowników - od zatrudnienia do zakończenia umowy
Ewidencja danych pracowników od momentu zatrudnienia - dane osobowe, dodatkowe informacje i dane kontaktowe, rodzina, informacje o wcześniejszych miejscach pracy, umiejętnościach i wykształceniu.
Możliwość utworzenia własnych pól do ewidencji danych zgodnych ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa.
Na każdym etapie stosunku pracy przygotowywanie wydruków - od kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o pracę do świadectwa pracy wydawanego po zakończeniu stosunku pracy.
W przypadku ponownego zatrudnienia tej samej osoby w przyszłości wszystkie wcześniej zaewidencjonowane dane tej osoby pozostają dostępne.
Historyczne dane pracowników można archiwizować oraz - o ile pracownik złożył stosowną prośbę - anonimizować.
check
Pełne rozliczanie wynagrodzeń pracowników
Obsługa wynagrodzeń podstawowych przy wynagrodzeniu miesięcznym i godzinowym, z możliwością wykorzystania ponad 100 dodatkowych składników płacowych, świadczeń i potrąceń – premii, nagród, prowizji, akordów, dodatków, nadgodzin, wpłat PPK, świadczeń w naturze, obciążeń z różnych tytułów.
Obliczanie należnych do odprowadzenia w Polsce składek i podatków oraz związana z nimi ewidencja.
Automatyczne wyliczanie należnych potrąceń z tytułem wykonawczym, alimentów, kar pracowniczych oraz potrąceń za zgodą pracownika, wraz z obsługą ważności i limitów przy zbiegach różnych typów potrąceń.
Ewidencja kadrowa i płacowa danych pracowników. Dowolna liczba różnych wypłat i list płac w miesiącu.
Korygowanie wynagrodzeń, rozliczanie wyrównań, rozliczanie zwrotów i niedopłat składek ZUS oraz innych zmian z przeszłości mających wpływ na rozliczenie wynagrodzenia lub ewidencję pracowniczą.
check
Rozliczanie czasu pracy i nieobecności
Kalendarze pracowników prowadzone z dokładnością nawet do jednej minuty.
Obsługa ponad 30 różnego rodzaju nieobecności, w tym: choroby i zasiłki – wprowadzane ręcznie lub importowane z PUE, urlopy – wszystkie określone w ustawach rodzaje, rozliczenia finansowe i odbiory nadgodzin zwykłych i średniotygodniowych, inne nieobecności.
Algorytmy wyliczające odpowiednio wynagrodzenie za czas nieobecności uwzględniają aktualne przepisy i mogą być konfigurowane zgodnie z regulaminami/interpretacjami stosowanymi w danej firmie.
Obsługa okresów rozliczeniowych trwających od 1 do 12 miesięcy, wraz z możliwością odbiorów lub wypłat za nadgodziny i nadgodziny średniotygodniowe.
Obsługa dowolnych wymiarów czasu pracy i dowolnych kalendarzy konfigurowanych przez użytkownika, wraz z pracą zmianową.
check
Umowy cywilnoprawne
Obsługa 6 typów umów cywilnoprawnych:
- zlecenie,
- o dzieło,
- o dzieło z przekazaniem praw autorskich,
- zryczałtowanych,
- art. 13 p 7 (rada nadzorcza),
- art. 13 p 9 (kontrakt menedżerski).
Możliwość rejestracji dowolnych dopuszczalnych prawem sposobów i kodów ubezpieczenia.
Rozliczanie zasiłków wraz z wyliczaniem stawki za dzień zasiłku dla osób rozliczanych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wydruki umów, rachunków i zestawień.
check
Elektroniczne deklaracje dla ZUS i US oraz przelewy
Komplet deklaracji ZUS KEDU dla programu Płatnik:
DRA, RCA, RPA, RSA, RZA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZSWA, RIA, OSW.
Komplet e-deklaracji podatkowych wraz z narzędziem do ich wysyłki i kartoteką: PIT-11, PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/1R.
Przelewy elektroniczne umożliwiające ewidencję i przygotowanie plików z przelewami dla pracowników (obsługa ponad 30 systemów bankowych wykorzystywanych w Polsce).
check
Wydruki kadrowe, płacowe i inne raporty
Ponad 130 różnych wydruków przydatnych w codziennej pracy, w tym m. in:
wydruki kadrowe – umowy o pracę i aneksy, kwestionariusze, zaświadczenia, wnioski, oświadczenia, podania, zgody; wyniki raportów dostępne w PDF oraz (w większości) w formacie MS Word.
raporty płacowe – listy płac, podsumowania, karty wynagrodzeń, paski pracownicze, zestawienia; wyniki raportów dostępne w PDF oraz (w większości) w formacie MS Excel.
inne raporty – dodatkowe raporty wspierające pracę - statystyka zatrudnienia, dane do deklaracji GUS (DG-1, Z-03, Z-06, Z-12), SODiR INF-D-P i Wn-D.
check
Księgowanie wynagrodzeń
Uniwersalne narzędzie umożliwiające przygotowanie gotowego rozdzielnika księgowego. Wynik przygotowywany jest w formie wydruku, PDF lub transmitowany bezpośrednio do aplikacji księgowych Sage i umieszczany w buforze. Księgowanie wynagrodzeń przed pierwszym użyciem wymaga konfiguracji wdrożeniowej.
check
Najwyższe standardy bezpieczeństwa prawnego
Dotrzymanie kroku zmianom w polskim prawie gospodarczym jest niezwykle trudne. Wdrożyliśmy specjalne rozwiązania organizacyjne i techniczne, które służą temu, aby możliwie szybko rozpoznawać, analizować i wprowadzać do programów niezbędne zmiany.
Regularnie wydawane są aktualizacje w ślad za zmieniającymi się przepisami. Opracowywanie zmian prawnych zawsze realizowane z udziałem ekspertów z danego obszaru.
O najważniejszych zmianach prawnych i ich wpływie na programy użytkownik informowany jest na bieżąco przy pomocy komunikatów dostępnych w aplikacji, artykułów w Centrum Wiedzy i na blogu Sage, webinariów, informacji przesyłanych pocztą elektroniczną oraz inicjatyw Sage Academy.
check
Wysyłka pasków i PIT zaszyfrowanym mailem
Możliwość wysyłki wybranych kilkunastu raportów systemu – w tym deklaracji podatkowych PIT-11 oraz pasków wynagrodzeń – do pracowników w zaszyfrowanych załącznikach dołączonych do wiadomości.
Dokumenty wysyłane w ten sposób mogą być także podpisane cyfrowo podpisem kwalifikowanym.
Wysyłka odbywa się albo przez serwer poczty SMTP, albo korzystając z lokalnego klienta poczty MS Outlook.
check
Wbudowane przypomnienia
Przypomnienia dają dodatkowe możliwości kontroli najważniejszych dat i terminów związanych z ewidencją kadrową.
Dla badań lekarskich przypominają o zbliżających się terminach upływu ważności poprzednich badań oraz konieczności wygenerowania skierowania na badania kontrolne po 30 dniach ciągłej nieobecności chorobowej.
Dla umów o pracę weryfikowane są daty zakończenia umów terminowych – na czas określony, okres próbny oraz zastępstwo.
Dodatkowo możliwe jest tworzenie własnych przypomnień przez użytkowników, oraz wdrażanie dodatkowych przypomnień powiązanych z datami upływu ważności konkretnych informacji lub ewidencjonowanych uprawnień.
check
Importy danych z zewnątrz (już wkrótce)
Import comiesięcznych wartości kadrowych z arkusza MS Excel – na przykład wartości premii, potrąceń, dodatków itp. Import kartoteki danych osobowych z programu Płatnik – stosowany na początku wdrożenia aby skrócić czas wprowadzania danych aktualnych pracowników.
Rozszerzenie możliwości importu zwolnień lekarskich z PUE o wygodniejszą integrację przez API. (już wkrótce)
check
Roczny dostęp do platformy szkoleń - Sage University Basic
Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Kadr i Płac on-line dla wszystkich pracowników firmy 24h/7 dni w tygodniu.
Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Kadrowo Płacowych Sage oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
check
Gwarancja
Gwarancja Podstawowa
Zapewnia dostęp do bazy wiedzy Działu Wsparcia Technicznego Produktu Sage (Centrum Wiedzy), instrukcji do produktów Sage zgromadzonych z Pomocy Online oraz aktualizacji produktu. Pełen opis gwarancji
check
Gwarancja Komfort
Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Podstawowa, dodatkowo jest wzbogacona o możliwość korzystania z telefonicznego wsparcia w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu Sage. Pełen opis gwarancji
od 250 zł
Gwarancja VIP
Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Komfort, dodatkowo jest wzbogacona o pierwszeństwo dodzwonienia się do działu Wsparcia Technicznego Produktu (przed klientami z Gwarancją Komfort), możliwość automatycznego zamówienie oddzwonienia w przypadku dużego obciążenia linii telefonicznych w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu oraz możliwość korzystania z pomocy zdalnej. Pełen opis gwarancji
od 500 zł
Dodatki do pakietu
Obsługa wielu firm w programie
Możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.
od 1250 zł
Sage Asystent - panel operacyjny do zarządzania grupą firm
Narzędzie wspierające pracę wielofirmową, w szczególności w przypadku pracy z wieloma aplikacjami Sage równocześnie. Wspiera operacje zbiorcze - prostsze zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przełączanie się między firmami, aktualizowanie do nowszych wersji czy wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Dla niektórych aplikacji daje także możliwość wykonania pewnych operacji bez potrzeby logowania się do programu.
od 340 zł
Sage University Advanced
Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Kadr i Płac on-line dla wszystkich pracowników firmy 24h/7 dni w tygodniu.
Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Kadrowo Płacowych Sage oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
Webinaria na żywo wyłącznie dla użytkowników platformy
Szkolenia ze zmian prawnych w obszarze Kadr i Płac
+550 zł
Proszę o kontakt

Szczegółowe informacje rozwiń zwiń

Dedykowany dla mniejszych i średnich firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 200 osób.
Odpowiedni dla organizacji z rozbudowanymi procesami kadrowo-płacowymi, pozwalający na większą automatyzacje procesów i komunikację z pracownikami. Dostęp do dodatkowych narzędzi integracyjnych umożliwia połączenie systemu z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie.